உங்கள் குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்ட பெயர்

இதற்குத் தேவையான விவரங்கள்:
குழந்தை பிறந்த தேதி:
குழந்தை பிறந்த நேரம்:
குழந்தை பிறந்த ஊர்:
குழந்தையின் தந்தையார் பெயர்: இனிஷியலுடன்
குழந்தையின் தாயார் பெயர்: இனிஷியலுடன்
குறிப்பு:

[1] மேற்சொன்ன விபரங்கள் அனைத்தும் PDF மற்றும் MP3 Formatல் Emailல் வழங்கப்படும்.

[2] Order செய்த இரண்டு நாட்களில் Delivery செய்யப்படும்.


***************************************************


தேவையான விபரங்களை எமக்கு Email செய்க. உங்கள் Email கிடைத்தவுடன் பதில் அளிக்கப்படும். இதற்கான கட்டண விபரம் Emailல் தெரிவிக்கப்படும்.

Email: ramjothidar@gmail.com

Mobile/Whatsapp: +91 7845119542